Vizite:
Azi: 15Total: 44685

DOCUMENTE PUBLICE

 

LISTA SCURTA CU CANDIDATII INSCRISI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (17.04.2019)

 

SCRISOARE DE ASTEPTARI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA PRIVIND SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. 

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE SELECTIE A MEMBRILOR

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (12.03.2019) 

 

ANUNT ANGAJARE - 1 POST CONTABIL (29.10.2018)

 

SITUATII FINANCIARE S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

              2013   2014   2015    2016     2017

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE

              30.06.2013   30.06.2014   30.06.2015   30.06.2016     30.06.2017      30.06.2018

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

               2013  2014   2015   2016    2016-Rectificat   2017    2017-Rectificat    2018

              2018-Rectificat-4_Mai     2018-Rectificat-8 August    2018-Rectificat-4 Septembrie

HOTARARI ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

              01.11.2012   02.11.2012   22.11.2012  27.11.2012   03.12.2012   10.12.2012

              18.03.2013   13.05.2013   27.05.2013   23.07.2013   12.08.2013   01.10.2013

              06.12.2013   20.05.2014  11.06.2015   04.04.2016   25.07.2016    14.09.2016

              31.03.2017   20.06.2017   22.08.2017   22.08.2017  10.10.2017   10.10.2017

              24.05.2018  

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITIE SECTORIALA  SI PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

              SAAC-2018    PAAS-IAN-2018     PAAS-MAI-2018    PAAS-IUNIE-2018    PAAS-AUG-2018

              PAAS-SEPT-2018

CURRICULUM-VITAE MEMBRI C.A. AI S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

              BODNARAS EMIL       BADEA AUREL     COLGIU DORINEL

             DRAGOI IULIAN        GEORGESCU DAN LUCIAN - PRESEDINTE C.A.

CURRICULUM-VITAE DIRECTORI S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

              COLGIU DORINEL - DIRECTOR GENERAL

              ALDEA CODRUT  - DIRECTOR ADJUNCT

              URSESCU CORNELIA - DIRECTOR ECONOMIC

              MUSLEDIN BAIAR - DIRECTOR TEHNIC

 

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA AL PERSONALULUI GOLDTERM MANGALIA S.A.

 

HOTĂRÂREA NR. 170/09.08.2018 privind aprobarea preţului de producere si distributie a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum si pretul de furnizare către populaţia din municipiu branşată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.  

 

ANUNT PUBLIC (23.10.2017) privind 

Procedura Evaluare / Selectie Director General si Director Adjunct

 

Proces Verbal cu rezultatele probei interviu a candidatilor

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

 

Proces Verbal cu rezultatele selectiei dosarelor candidatilor

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

 

ANUNŢ PUBLIC (08.05.2017)

privind selecţia prealabilă a membrilor Consiliului de administraţie  al

S.C. GOLDTERM  MANGALIA S.A. 

 

ANUNŢ PUBLIC (10.01.2017)

privind selecţia prealabilă a membrilor Consiliului de administraţie  al

S.C. GOLDTERM  MANGALIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea preţului de furnizare a energiei termice către populaţia din municipiul Mangalia branşată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA SEMESTRUL I 2015

RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE ANUL 2013

                                      

 

                                                                     ANUNT PUBLIC

 

Consiliul de Administratie al SC GOLDTERM MANGALIA SA organizeaza prin Comitetul denominalizare si remunerare  la sediul SC GOLDTERM MANGALIA S.A., situat in Mangalia, str. Vanatori, nr.1, et.1, procedura de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii a 5 membrii in Consiliul de Administratie al  S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

 

Evaluarea/selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de evaluare/selectie prealabila cuprinde doua etape:

Etapa I – selectia dosarelor;

Etapa II – interviu, pentru candidatii declarati ,,admisi” dupa etapa I.

Interviul se va sustine in limba romana.

Criteriile de selectie sunt:

1. indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;

2. abilitatile de comunicare;

3. motivatia candidatului;

4. capacitate manageriala.

 

Pentru 5 persoane cu experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice sau societati comerciale.

 

Conditii de participare:

 

1.      cunoasterea limbii romane scris si citit;

2.      experienta in administrarea/managementul unor intreprinderi publice sau societati comerciale profitabile, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA, inclusiv societatile comerciale din sectorul privat.

3.      studii superioare ;

4.      domiciliul stabil in Romania;

5.      capacitate deplina de exercitiu;

6.      nu intra sub incidenta art.6 si art.7 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

 

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod obligatoriu:

      1. Scrisoare de intentie;

      2. Curriculum Vitae (model European);

      3. Copie dupa actul de identitate;

   4. Copii dupa documentele care atesta educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte cursuri de specializare si perfectionare );

 5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in adminstrarea/managementul unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

    6. Cazier judiciar;

    7. Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;

    8. Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau adeverinta, dupa caz;

   9. Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei intreprinderi sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar;

   10. Declaratie notariala pe propria raspundere  data in conformitate cu prevederile art.6 si 7 din OUG 109/2011 -privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art.292 din Codul Penal privind falsul in declaratii;

 

          Precizari privind componenta CA:

·      Cel mult doi membri pot sa fie selectati din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare, ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

·      Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

 

 

            Copiile actelor din dosarul de participare se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei sau in copii legalizate.

 

            Dosarele de participare se depun pana la data de 31.07.2013 ora 16.00, la sediul SC GOLDTERM MANGALIA S.A., situat in Mangalia, str. Vanatori, nr.1, et.1, - Secretariatul Comitetului de nominalizare si remunerare  in vederea procedurii de evaluare/selectie prealabila pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

 

 

        Candidatii care, conform prevederilor legale, au fost declarati “admis” dupa etapa I -Selectia dosarelor, vor fi anuntati cu privire la data, locul si ora la care va avea loc etapa II- Interviul, de catre Secretariatul comisiei de selectie la numarul de telefon precizat in Curriculum vitae.

Publicat 01.07.2013 

 Raport anual Comitet de Nominalizare

 

 

Bilant Goldterm Mangalia Sa

Bilant 2013 

   publicat la 06.06.2013  

 

 

 

 

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al GOLDTERM MANGALIA S.A. („Societatea”) cu sediul social  în Mangalia, str. Vânători, nr. 1, et. 1, jud. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/2166/2012, cod de înregistrare fiscală RO 30750004, în conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societatii

CONVOACĂ

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.05.2013, ora 17:00, la sediul social al Societății din Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1, jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al GOLDTERM MANGALIA SA cu suma de 4.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 280.000 lei la valoarea de 4.280.000 lei.

2.  Majorarea se va face prin emiterea unui număr de 400.000 acţiuni, a 10 ron fiecare  care se vor oferi spre subscriere numai actionarilor inregistrati la data de 05.04.2013 in Registrul acţionarilor. Sursa de majorare o reprezintă aporturile în numerar ale acționarilor.

3. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, a hotărârii adunării generale.

4. Diverse. 

       În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 14.05.2013 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 08.04.2013 documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul social al Goldterm Mangalia  S.A. între orele 09-15, numai în zilele lucrătoare.

 

Acţionarii pot participa la şedinţa adunării generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se  depune la sediul societăţii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Publicat azi: 08.04.2012

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DESEMNAT DE A.G.A., CONFORM PREVEDERILOR O.U. G nr. 109/2011: 1.Dorinel Colgiu – presedinte;

2.Dan Lucian Georgescu – membru;

3.Gheorghe Craciunescu – membru;

4.Mihai Voicu– membru;

5. Marian Matasaru-Henk-membru.

 
C.V. Dorinel Colgiu ,

C.V. Dan Lucian Georgescu,

C.V. Gheorghe Craciunescu,

C.V. Mihai Voicu

C.V. Marian Matasaru-Henk .

 

DIRECTORII SOCIETATII NUMITI DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CONFORM O.U.G. nr. 109/2011:

 
1..Dan Lucian Georgescu  – director general;

 
2.Cornelia Ursescu – director economic;

 
3.Baiar Musledin    – director tehnic.

 publicat 01.10.2013

 

 

                                                        ANUNT PUBLIC 

 

Consiliul de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. organizeaza prin Comitetul de nominalizare si remunerare, desemnat prin Hotararea Consiliul de Administratie nr.1/12.10.2012, procedura de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii directorilor din cadrul S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., dupa cum urmeaza:

1-Director General 

2-Director Economic

3-Director Tehnic

Evaluarea/selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de evaluare/selectie prealabila cuprinde 2 etape:

Etapa I – selectia dosarelor;

Etapa II – interviu, pentru candidatii declarati ,,admisi” dupa etapa I.

 

Criteriile de selectie sunt:

1.indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;

2.abilitatile de comunicare;

3. motivatia candidatului;

4.capacitate manageriala.

Conditii de participare:

I.Pentru postul de Director General

 

1.cunoasterea limbii romane scris si citit;

2.experienta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

3.studii superioare ;

4.domiciliul stabil in Romania;

5.capacitate deplina de exercitiu;

6. candidatul sa nu fie  condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod obligatoriu:

    1.Scrisoare de intentie;

    2.Curriculum Vitae (model European)

    3.Copie dupa actul de identitate;

    4.Copie dupa documentele care atesta educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte cursuri de specializare si perfectionare )

     5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in adminstrarea/managementul unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

  6.Cazier judiciar;

  7.Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;

  8.Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau adeverinta, dupa caz;

  9.Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar;

10. Declaratie notariala pe propria raspundere  din care sa reiasa ca persoana respectiva nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,  in conformitate cu art.292 din Codul Penal ;

 

II. Pentru postul de Director Economic

 

1.cunoasterea limbii romane scris si citit;

2.experienta in domeniul economic, in consultanta, in management sau in activitatea de conducere in cadrul unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

3.studii superioare economice ;

4.domiciliul stabil in Romania;

5.capacitate deplina de exercitiu;

6.candidatul sa nu fie condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod obligatoriu:

    1.Scrisoare de intentie;

    2.Curriculum Vitae (model European)

    3.Copie dupa actul de identitate;

    4.Copie dupa documentele care atesta educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte cursuri de specializare si perfectionare )

     5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in domeniul economic sau in adminstrarea/managementul in cadrul unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

     6.Cazier judiciar;

     7.Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;

     8.Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau adeverinta, dupa caz;

     9.Declaratie notariala pe propria raspundere  din care sa reiasa ca persoana respectiva nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,  in conformitate cu art.292 din Codul Penal ;

 

 

III.Pentru postul de Director Tehnic

 

1.cunoasterea limbii romane scris si citit;

2.experienta in domeniul tehnic, consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

3.studii   superioare in domeniu tehnic ;

4.domiciliul stabil in Romania;

5.capacitate deplina de exercitiu;

     6. candidatul sa nu fie  condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod obligatoriu:

    1.Scrisoare de intentie;

    2.Curriculum Vitae (model European)

    3.Copie dupa actul de identitate;

    4.Copie dupa documentele care atesta educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte cursuri de specializare si perfectionare )

     5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in domeniul tehnic, in adminstrarea/managementul unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA;

  6.Cazier judiciar;

  7.Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;

  8.Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau adeverinta, dupa caz;

9. Declaratie notariala pe propria raspundere  din care sa reiasa ca persoana respectiva nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,  in conformitate cu art.292 din Codul Penal.

Dosarele se vor depune pana la data de 10.04.2013 la sediul S.C. Goldterm Mangalia S.A., str. Vanatori nr. 1, jud. Constanta.

 PUBLICAT 09.03.2013